Szerződési feltételek

A "KLIMA" Kft. Általános Szerződési Feltételei

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a „KLIMA” Kft. – továbbiakban Eladó - által kereskedelmi forgalomba hozott valamennyi termékének kis- és nagykereskedelmi adás-vételére érvényes a „KLIMA” Kft Vevőjével – továbbiakban Vevő - történő külön az eltérést kifejezetten rögzítő megállapodás hiányában. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az Eladó által értékesített termékek valamennyi szállítási szerződésének részét képezik úgy, hogy azt Eladóval szerződő felekkel (Vevőkkel), az Eladó, a vásárláskor közli és azt a Vevő elfogadja. A Vevő általi elfogadás azzal történik, hogy a számlán és/vagy a Vevőkkel kötött Szerződésben feltüntetésre kerül: az adás-vétel a felek között Eladó Általános Szerződési Feltételei szerint jött létre. Az Általános Szerződési Feltételeket Eladó honlapján közzéteszi, kereskedelmi üzletterében kifüggeszti és a Vevő kívánságára, a Vevőnek írásban is átadja. Az Általános Szerződési feltételeket az Eladó a számlához mellékeli, vagy a számla hátoldalára nyomtatva tünteti fel, vagy a Számlában utal rá. Az Eladó az ÁSZF-től eltérő feltételeket, csak az Eladó és Vevő között írásban létrejött egyező akaratot kifejező írásos megállapodás esetén alkalmaz.

Ajánlat

A Vevő részére adott hirdetés és tájékoztató jellegű ajánlatok – pl.: a körlevelekben, prospektusokban, a sokszorosított más közleményekben adott ajánlatok valamint a telefonon és faxon, nem cégjegyzésre jogosított alkalmazottak által aláírt ajánlatok – az Eladó részéről nem képeznek ajánlati kötöttséget. Ajánlati kötöttség az Eladót kizárólag akkor terheli, ha az ajánlat konkrét jogügyletre írásban történik a feltételek az ár és az ajánlati kötöttség idejének rögzítésével, és az ajánlatot az Eladó cégjegyzésre jogosult tisztségviselői vagy alkalmazottai írják alá.

Rendelés visszaigazolás

Kizárólag az Eladó által írásban visszaigazolt rendelések tekintendők az Eladó részéről elfogadottnak. Az Eladó kizárólag a visszaigazolásban rögzített tartalom teljesítését vállalja, a visszaigazolásban nem szereplő egyéb feltételek teljesítését az Eladó csak az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint vállalja. Az Eladó a megrendelés visszaigazolásakor köteles megjelölni a berendezés nettó és bruttó vételárát, a megrendelés összértékét, továbbá a vállalt szállítási határidőt. A Vevő által aláírt megrendelésre küldött – az Eladó részéről cégjegyzésre jogosult által aláírt – visszaigazolás szerződést hoz létre a felek között a megrendelésben és a visszaigazolásban leírt tartalommal még egyéb nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. Eladó a visszaigazolásban minden esetben kifejezetten utal arra, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek a szerződés részét képezik. Az Eladó jogosult a megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződéstől elállni, ha a Vevő, a meghatározott határidőn belül nem nyújtja az Eladó által kikötött és a Vevő által elfogadott fizetési biztosítékokat. (pl. előrefizetés, és/vagy előlegfizetés, és/vagy bankgarancia, és/vagy akkreditív, és/vagy az Eladó által igényelt készfizető kezesség stb.), továbbá a berendezést nem veszi át. Amennyiben az Eladó a Vevő megrendelését ésszerű időn, de legalább 8 napon belül nem igazolja vissza, úgy a Vevő ajánlati kötöttsége megszűnik, és nem jön létre szerződés. A Vevő a létrejött szerződéstől a Ptk. 381. § alapján a teljesítésig elállhat, ilyen esetben köteles azonban megtéríteni az Eladónak a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült igazolt kárát, de minimum a berendezés bruttó vételára 15%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért (kötbér).

Ár

Az Eladó által árjegyzékben közölt árak (listaárak) nem tartalmazzák a szállítási költséget valamint az ÁFA-t. Az árak, az Eladó telephelyén történő átadással értendők. A berendezés az Eladó székhelyéről történő elszállításának a költsége a Vevőt terheli, akár ő maga gondoskodik az elszállításról, akár az Eladó. Ez utóbbi esetben a szállítással felmerült költségeket (Eladó jármű biztosítása, targonca- vagy daruköltség, rakodószemélyzet stb.) az Eladó külön számlával érvényesíti, kivéve, ha az Eladó üzletpolitikájának változására tekintettel a Felek eltérően állapodnak meg. Az Eladó fenntartja az árváltoztatás jogát beszállítói áremelés, devizaárfolyam változás és egyéb más olyan ármódosító körülmény bekövetkezése esetén, mely az Eladó akaratától független. Az árváltoztatás jogát a nyomtatott árjegyzékekben illetőleg telefonon /faxon/ közölt tájékoztató jellegű árakra vonatkozóan Eladó fenntartja. A megrendelések visszaigazolásaképpen közölt árak változtatásának jogát akkor érvényesíti az Eladó, ha a visszaigazolás és a teljesítés között több mint 15 naptári nap telik el, és ezen joga fenntartását az Eladó a Vevővel visszaigazolásban közli.

Az Eladó által kiállított számla végösszege készpénzfizetés esetén az áruátvételkor számla ellenében azonnal fizetendő. Átutalás esetén a számla végösszege annak keltétől számított 8 naptári napon belül fizetendő, amennyiben a számlán ettől eltérő határidő nincs feltüntetve, illetve a Felek ettől eltérően nem állapodtak meg. Késedelmes fizetés esetén az Eladó a mindenkori Ptk. 301/A.§.-ban rögzítetteknek megfelelő késedelmi kamat felszámítására jogosult, a számla esedékességét követő naptári naptól kezdődően a megfizetés napjáig. A Vevő késedelmes fizetése esetén a Vevő által megfizetett összeget – amennyiben a teljes követelést (költségek, kamat, tőke) nem fedezi – elsősorban a költségekre, ezt követően a kamatokra a fennmaradó részt pedig a tőke törlesztésére számolja el az Eladó. Ha a késedelmes fizetés miatt az Eladónak bármilyen költsége merülne fel – különösen, de nem kizárólag bírósági, eljárási, behajtási stb. költségek – úgy ezen költségeket a Vevő köteles megfizetni. A késedelmi kamat megfizetése azonnal esedékes. A Vevő által támasztott jótállási igény érvényesítése, és/vagy a vásárlást követő érdekmúlás jogcímén a fizetés megtagadásának, a vételár visszatartásának-, ill. csökkentésének nincs helye. Amennyiben az Eladó és a Vevő között a szerződés előleg vagy előrefizetés feltételével jön létre fizetési határidő megjelölésével és a Vevő ezen fizetési kötelezettségét késve teljesíti, akkor ez a rendelés visszaigazolásban vállalt szállítási határidőre nézve halasztó hatályú, illetőleg Eladó jogosult a visszaigazolásában vállalt feltételeket ennek megfelelően módosítani, az előleg nemfizetése esetén pedig jogosult a szállítást visszatartani vagy a szerződés teljesítésétől elállni, és az igazolt kárát, de legalább a kötbért követelni.

Amennyiben az előleg nemfizetéséből az Eladónak többletköltségei származnak, úgy azt jogosult a Vevőre – a többletköltségek hiteles igazolása mellett – áthárítani és a számlában érvényesíteni. A Vevő esetleges – 15 (tizenöt) napot meghaladó – fizetési késedelme esetén

 • köteles az átvett berendezést haladéktalanul visszabocsátani az Eladó birtokába, vagy
 • köteles külön nyilatkozatban adni visszavonhatatlan hozzájárulását ahhoz, hogy bankszámláját, illetve bármely, a jelen szerződés aláírását követően nyitott bármely másik bankszámláját azonnali beszedési megbízással a lejárt tartozás erejéig az Eladó megterhelhesse, vagy
 • köteles a vételár összege erejéig váltót kiállítani.

A fentiekre a Vevő az Eladó felszólítását követő 8 napon belül köteles, és ennek elmulasztása esetén az Eladó elállhat a Szerződéstől, és igazolt kárát, de legalább a kötbért jogosult követelni. Amennyiben a Vevő bármely szállítási szerződés vonatkozásában fizetési késedelembe esik, az Eladó jogosult a már korábban megrendelt és más szállítási szerződés hatálya alá tartozó berendezés leszállítását mindaddig megtagadni, amíg a Vevő lejárt tartozásait nem rendezi. Ebben az esetben az Eladó késedelme nem áll be a Vevő által egyébként szerződésszerűen teljesített szállítási szerződések vonatkozásában.

Tulajdonjog

A berendezés tulajdonjogát az Eladó mindaddig fenntartja, ameddig a berendezéshez kapcsolódó számla teljes végösszege megfizetésre nem került. Eddig az időpontig a berendezés az Eladó beleegyezése nélkül nem idegeníthető el (nem zálogosítható el, nem ruházható át, nem szolgálhat biztosítékul és nem terhelhető fedezetként). Amennyiben az Eladó a berendezéssel kapcsolatos tulajdonjogát fenntartja, úgy a Vevő a berendezés átvételekor írásban köteles tájékoztatni az Eladót, hogy a berendezést a teljes vételár kifizetéséig hol helyezi el. Amennyiben a Vevő a berendezéssel kapcsolatban bármilyen tevékenységet végez, úgy ezen tevékenységgel érintett harmadik személyt(eket) köteles írásban tájékoztatni arról, hogy a berendezés tulajdonjoga az Eladót illeti meg, továbbá arról, hogy amennyiben a berendezés teljes hiánytalan vételárát a Vevő nem egyenlíti ki határidőben és az Eladó által megadott póthatáridőben, úgy az Eladó jogosult a berendezést – annak teljes és hiánytalan vételára kifizetésének időpontjáig – műszakilag üzemen kívül helyezni, illetőleg műszakilag üzemképtelenné tenni. A Vevő köteles ezen írásbeli tájékoztatás egy eredeti példányát az Eladónak átadni.

A fenti bekezdésben írtak elmulasztása bűncselekménynek minősül, és a Vevő büntetőjogi felelősségre vonását eredményezi, ezen túlmenően az Eladó elállhat a Vevővel kötött Szerződéstől, és teljes kára megtérítését, de minimum a kötbért követelheti. Amennyiben az Eladó a berendezéssel kapcsolatos tulajdonjogát fenntartja, úgy az Eladó mint a berendezés tulajdonosa jogosult arra, hogy a fentiekben írtakat a berendezéssel megtegye, és amennyiben az őt megillető jogával él, úgy e tekintetben jogosult abba a helyiségbe stb. belépni és ott tartózkodni, ahol a berendezés található, továbbá jogosult a megfelelő szereléseket és egyéb munkálatokat – a műszakilag üzemképtelenné helyezés, illetőleg a műszaki üzemen kívül helyezés érdekében – a berendezéssel kapcsolatban elvégezni. Az Eladó, a fenti bekezdésben írt tevékenységével kapcsolatos mindennemű kártérítési és költségtérítési kötelezettséget a Vevő viseli, és az Eladó említett tevékenységéért kapcsolatos bármely harmadik személy és szervezet felé fennálló felelősség a Vevőt terheli.

Áru szállítása, átadása-átvétele

Az Eladó a berendezést a visszaigazolásban rögzített szállítási határidőben szállítja és adja át a Vevő részére. Amennyiben a szállítási határidő az Eladó érdekkörén kívül eső okból (útviszonyok, időjárás, sztrájk stb.) eredménytelenül telik el, úgy az Eladó a késedelemért nem felelős, e vonatkozásban kártérítési vagy kötbérfizetési kötelezettsége nincsen. Az ilyen okok fennállása igazolja a késedelmes szállítást. Ennek elmúltával az Eladó köteles a berendezést leszállítani. A vis maior nem befolyásolja az árat. Amennyiben a szállítás előreláthatóan késedelmesen történik meg, az Eladó erről a Vevőt haladéktalanul értesíteni köteles. A berendezés átvételekor a Vevő, illetve megbízottja köteles a szállítólevelet és/vagy a számlát átvenni és aláírni, amellyel a berendezés átvételét, a csomagolás hibátlan állapotát, a berendezés mennyiségét és választékát, továbbá minőségi kategóriáját elismeri.
A Vevő a berendezés átvételekor köteles a berendezés csomagolását minden esetben megvizsgálni, továbbá köteles meggyőződni arról, hogy az általa megrendelt berendezés kerül átvételre, a megrendelt mennyiség, minőség és választék (típus) szerint. Az Eladó a berendezés átadása-átvételekor köteles a Vevőnek átadni valamennyi, a berendezéshez tartozó dokumentumot (kezelési és karbantartási utasítás, gépkönyvek, garancialevél stb.). A berendezés átvételét követően a Vevő a csomagolás hiányosságára, továbbá a berendezés mennyiségére és típusára vonatkozó reklamációval vagy kifogással nem élhet.

Szállítás, kárveszély

Az árunak az Eladó bármely telephelyén a Vevőnek történő átadással a kárveszély az Eladóról a Vevőre száll. Az Eladó által végzett szállításoknál a kárveszély az áru Vevőnek történő átadásától a Vevőt terheli. Ebben az esetben a kárveszély a szállítási dokumentum (Szállítólevél, számla stb.) Vevő általi aláírásának helyén és időpontjában száll át, ezt minden esetben a Szállítólevélen fel kell tüntetni.

Jótállás

Az Eladó az általa eladott berendezésekre a Vevő felé egyedi jótállást vállal az alábbiak szerint:

 

TERMÉK

JÓTÁLLÁSI IDŐ

A JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKBAN KÖTELEZŐEN ELVÉGZENDŐ KARBANTARTÁS

FOGYASZTÓ

ESETÉN

VÁLLALKOZÁS

ESETÉN

NORD, C&H, HAIER lakossági (RAC) és multi berendezések

5 év

3 év

minden évben, évi egyszeri, számlával igazolt karbantartás

HITACHI lakossági (RAC) és multi berendezések

3 év,

5 év a kompresszorra

3 év

minden évben, évi egyszeri,

számlával igazolt karbantartás

HITACHI lakossági (RAC) és multi berendezések

3 év,

10 év a kompresszorra

minden félévben egyszeri,

számlával igazolt karbantartás

HEC, SAMSUNG, DAIKIN lakossági (RAC) berendezések

3 év

3 év

minden évben, évi egyszeri,

számlával igazolt karbantartás

NORD, C&H páramentesítő és mobilklíma, DAIKIN légtisztító berendezések

3 év

3 év

kezelési útmutatóban foglaltak szerint

NORD, C&H, SAMSUNG, DAIKIN hővisszanyerő, fan-coil berendezések

3 év

3 év

minden évben, évi egyszeri, számlával igazolt karbantartás

C&H Unitherm, HITACHI Yutaki, SAMSUNG EHS, DAIKIN Altherma levegő-víz hőszivattyúk

3 év

3 év

minden félévben egyszeri,

számlával igazolt karbantartás

NORD és C&H, HITACHI Utopia, Primary, SAMSUNG, DAIKIN ipari (CAC) berendezések

3 év

3 év

minden félévben egyszeri,

számlával igazolt karbantartás

Jótállási idő kezdete:

•            A jótállási határidő a fogyasztási cikk, Vevő részére történő átadása (vásárlás dátuma) vagy Vevő által végfelhasználónak történő beüzemelés napjával kezdődik, amennyiben ez 6 hónapon belül megtörténik a vásárlás napjától számítva.

•            Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket a Vevő részére történt átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk a Vevő részére történt átadásának (vásárlásának) napja.

 

 

A jótállási kötelezettség csak az Eladó által a Vevőnek eladott komplett termékre vonatkozik abban az esetben, ha a meghibásodás az átvételkor fel nem ismerhető és rendeltetésszerű használat mellett bekövetkező konstrukciós-, anyag-, vagy gyártási hibából eredően következik be, de nem terjed ki a beszerelés után a termékhez kapcsolt egyéb gépelemekre. A jótállási kötelezettség csak szakszerű szállítás, tárolás, beépítés és üzemeltetés esetén terheli az Eladót. Az Eladó jótállási kötelezettsége nem áll fenn, amennyiben a berendezéssel kapcsolatos minőségi kifogás rendszertervezési hibából, szakszerűtlen szállításból, mozgatásból, szerelésből vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. Szintén nem köteles az Eladó jótállásra, ha a berendezést jogosulatlanul helyezték üzembe vagy átalakították. A garanciális igényérvényesítés feltétele az alábbi dokumentumok megléte és az Eladónak történő bemutatása:

 •  az Eladó által kiadott garancialevél, valamint
 •  a megfelelő és szakszerű üzembe helyezésről szóló jegyzőkönyv, valamint
 •  a berendezés rendszeres karbantartását igazoló dokumentumok
 • hibabejelentő lap (Excelben kitöltve, elektronikus formában visszaküldve)

Ezen dokumentumok bármelyikének hiányában az Eladó jótállási kötelezettsége a Vevő felé nem áll fenn.

A fentieken túl az Eladó jótállási kötelezettsége nem áll fent, amennyiben a berendezést a fenti iratok bemutatása ellenére bizonyíthatóan nem megfelelően és szakszerűen helyezték üzembe, és/vagy a berendezést nem tartották rendszeresen és szakszerűen karban és/vagy a berendezés sérült stb. és/vagy a garanciális hiba a Vevő, vagy a Vevő érdekkörébe tartozó személyeknek felróható, ide értve különösen de nem kizárólag azt a tényt is, amennyiben a Vevő a berendezést harmadik személy, szervezet számára értékesíti.

Szavatossági jogok

A Ptk. szerinti szavatossági jogait Vevő úgy és akkor érvényesítheti, ha a szavatossági igényre az Eladó által vállalt jótállási /garancia/ kötelezettség nem vonatkozik.

Mennyiségi-, Minőségi kifogások

Hiányos-, vagy téves szállításon alapuló mennyiségi kifogásokat, ill. minőségi kifogásokat felismerhető hiányosságok esetén, haladéktalanul írásban közölni kell az Eladóval, a berendezést kísérő Szállítólevélen, vagy számlán történő megjegyzéssel az átvételkor felvett jegyzőkönyvben. Nem felismerhető hiányosságokat a felismeréstől számított 7 napon belül, de legkésőbb a jótállási idő utolsó napjáig kell írásban az Eladóval közölni. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a fentiek szerint kifogásolt árut, ill. hiányosságot megvizsgálja, vagy független intézménnyel megvizsgáltassa. A független intézmény szakvéleményét a Felek kötelesek alapul venni esetleges jogvitájuk során. A kifogásolt berendezést az Eladó telephelyére kell a Vevőnek – saját költségén – visszaküldeni/szállítani. Amennyiben az Eladó a kifogást elismeri illetőleg a vizsgálat a kifogás jogosságát igazolja, Eladó jogosult a hibát – saját választása szerint – javítással, pótlólagos alkatrész szállítással vagy cserével megszüntetni. A minőségi kifogás jogosságának megállapításáig, a Vevő kérésére az Eladó cserekészüléket biztosít, melyet a Vevő részére leszámláz. A kifogás jogosságát megállapító vizsgálati döntés után az Eladó a leszámlázott cserekészülék értékét jóváírja.

Áruvisszavétel

Amennyiben Eladó a Vevő kérésére - mert a Vevőnek utóbb felmerült okból a termékre nincs szüksége - úgy dönt, hogy a berendezést visszaveszi, akkor a visszavételt az alábbi feltételekhez köti:

 • A Vevő az Eladó rendelkezésére bocsátja az áruszámla és a szállítólevél számát, valamint
 • a berendezést az Eladó telephelyére kell visszaszállítani eredeti csomagolásban és állapotban.

Az Eladó megtagadhatja a visszavételt, ha a csomagolás, ill. a berendezés sérült vagy a berendezés beépítésre került vagy nem raktári berendezésről van szó (csak az adott Vevő részére rendelt típus) vagy nem komplett termék - pl. hűtőközeg, ill. egyéb vegyi anyag - esetében. Az Eladó jogosult a Vevő részére az ügyintézés költségeként ez esetben az áru értékének 10 %-át felszámítani és a visszatérített vételárból számla szerint visszatartani.

Felelősség

Eladó kizárja kártérítési felelősségét – kivéve, ha az Eladó részéről szándékosság vagy súlyos gondatlanság esete áll fenn – a nem megfelelő árukezelésből, a biztonsági előírások be nem tartásából és a beépítésre /beüzemelésre/ üzembetartásra ki nem képzett, ill. az előírt bizonyítványokkal, szakképzettséggel nem rendelkező személy szakszerűtlen munkavégzéséből eredő károk esetén. A kártérítés minden esetben legfeljebb a szállított berendezés értékéig terjedhet. Az Eladó kizárja felelősségét szállítási késedelem esetére, kivéve, ha a Felek írásban késedelmi kötbér kikötésében és meghatározott napon történő szállításban állapodnak meg és a késedelem Eladónak felróható okból következik be.

A szerződés időtartama és megszűnése

A Felek között az adás-vételre létrejött szállítási szerződés megszűnik:

 •  teljesítéssel,
 •  közös megegyezéssel,
 •  bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével,
 •  az Eladó elállásával,
 •  a Vevő elállásával, a szállítási szerződés bármilyen oknál fogva történő megszűnése esetén a Vevő   valamennyi tartozása lejárttá válik, és köteles azokat 8 (nyolc) napon belül megfizetni az Eladó részére.

Írásbeliség

A Felek közötti kommunikáció írásos formában történik. A faxon feladott küldemények átvételének időpontjaként a Felek a faxgép által adott visszaigazoláson feltüntetett időpontot fogadják el.
A Felek által postai úton egymáshoz eljuttatott küldemények átvételének időpontja a tértivevényen megjelölt átvételi időpont, ezért a Felek a postai küldeményeket ajánlott tértivevényes küldeményként kötelesek feladni. A futár útján megküldött küldemény átvételének időpontja az irat másolatára rögzített időpont.

Jogviták rendezése

Felek kikötik a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő jogvitáik esetére a magyar jog alkalmazását, a jelen ÁSZF-ből eredő minden jogvita tekintetében alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, ennek hatásköre hiányában pedig a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Az ÁSZF hatálya, módosításának szabályai

A jelen ÁSZF 2021. március 1. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Az Eladó jogosult a jelen ÁSZF-ben foglaltakat üzletpolitikája, pénzügyi viszonyok változása, jogszabályváltozás stb. alkalmából egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítása érinti a már létrejött szállítási szerződéseket. A jelen ÁSZF valamely részének érvénytelensége a többi pont érvényességére nem hat ki a jelen ÁSZF valamely részének érvénytelensége esetén az érvénytelenné vált részt oly módon kell megváltoztatni, hogy azzal a Felek által célzott joghatás érvényesüljön. Amennyiben az ÁSZF és a Felek között létrejött szállítási szerződés vagy bármilyen egyéb megállapodás között ellentét van, az ÁSZF rendelkezései irányadóak.

Adatkezelés

Az Eladó a Vevő számlán szereplő adatait számítógépes rendszerében rögzíti. A Vevő az Általános Szerződési feltételek elfogadásával hozzájárulását adja, hogy Eladó ezeket az adatokat a továbbiakban a Vevő részére küldött tájékoztató anyagoknál felhasználhassa és kizárólag a vele való kapcsolattartás – valamint a törvényben meghatározott kötelezettségeinek teljesítése – céljából kezelje.